Taylor
GARCIA
USA
No PersonalizedSports Bio
No AWSA or IWSF Bio
No Personal Web Site
No Sponsor Web Site Bio
No 2nd Sponsor Web Site Bio

Default Picture

Slalom Picture
Slalom Title: 0
Slalom Ranking: 0

Trick Picture
Trick Title: 0
Trick Ranking: 0

Jump Picture
Jump Title: 2015 World U21 Jump Champion
Jump Ranking: 0