Corey
VAUGHN
USA
No PersonalizedSports Bio
No AWSA or IWSF Bio
No Personal Web Site
No Sponsor Web Site Bio
No 2nd Sponsor Web Site Bio

Default Picture

Slalom Picture
No Slalom Title
Slalom Ranking: 0
No Trick Picture
No Trick Title
Trick Ranking: 0
No Jump Picture
No Jump Title
Jump Ranking: 0